Małopolska. Kultura Wrażliwa. Poprawa dostępności instytucji kultury województwa małopolskiego dla osób z niepełnosprawnościami

Projekt trwa od: 07/05/2017 r. do 31/12/2017 r. Kontakt z wykonawcą

Samorządowa jednostka terytorialna
małopolskie
Województwo Małopolskie
Województwo
Departament Kultury i Dziedzictwa Narodowego - Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
Osób z niepełnosprawnością
 • nie dotyczy
powyżej 100
Regionalny
 • Zaburzenia głosu, mowy i choroby słuchu
 • Choroby narządu wzroku
 • Narządu ruchu
 • 19-25
 • 26-40
 • 40-67
 • powyżej 68 lat
 • Dostępna informacja
 • Edukacja
 • Dostępność wydarzeń sportowych, kulturalnych, turystyki
 • Dostępne towary i usługi, zwłaszcza usługi publiczne
 • Budowanie pozytywnego wizerunku w społeczeństwie
 • Małopolski Instytut Kultury w Krakowie
 • Środki własne

Impulsem do systemowej aktywności w obszarze niepełnosprawności była analiza stopnia dostosowania wojewódzkich instytucji kultury do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, która wykazała poważne braki i wyzwania w tym obszarze oraz potrzeba zagwarantowania pełnego dostępu do kultury osób z dysfunkcjami.

Na zasadność realizacji działań w zakresie zwiększenia dostępności instytucji kultury wskazuje przede wszystkim niski poziom świadomości i wiedzy na temat potrzeb osób z niepełnosprawnościami, sposobie ich funkcjonowania w życiu publicznym jak również nieznajomość możliwości technicznych w zakresie kompensowania skutków niepełnosprawności w procesie odbioru treści kultury.

Warto zwrócić uwagę, że na dostępność instytucji składa się nie tylko dostosowana oferta kulturalna czy rozwiązania techniczne, ale również personel instytucji kultury, który jest jego wizytówką, dlatego też działania w ramach niniejszego projektu skoncentrowane są na działaniach szkoleniowych, rozwojowych oraz edukacyjnych, wyznaczających kierunek rozwoju instytucji na rzecz dostępności.

Głównym celem projektu w 2017 r. jest zwiększenie poziomu otwartości i dostępności instytucji kultury województwa małopolskiego dla osób z niepełnosprawnościami sensorycznymi. Chcemy dokonać tego poprzez:

a.     Szkolimy się – zmiana jakościowa (mentalna) oraz ilościowa (wiedza)

Szkolenia z profesjonalnej obsługi osób z niepełnosprawnościami wzroku i słuchu dla pracowników pierwszego kontaktu oraz szereg szkoleń kompetencyjnych dla pracowników instytucji odpowiedzialnych za wdrażanie zmian, tzw.: menedżerów dostępności.

Zmiany mają dotyczyć podejścia do dostępności instytucji kultury, myślenia o ofercie oraz przestrzeni instytucji i otwartości na różne grupy społeczne.

Dowiadujemy się o potrzebach osób z niepełnosprawnościami oraz o tym, jak możemy te potrzeby zaspokajać, jak doprowadzić do tego, by wizyta w instytucji kultury mogła stać się sytuacją codzienną.

b.     Przygotowujemy Wytyczne dostępności, czyli standardy otwartości instytucji kultury.

Pracujemy z Grupą ekspertów, w której skład weszli przedstawiciele środowiska, organizacje pozarządowe oraz przedstawiciele instytucji kultury.

Konsultujemy Wytyczne i chcemy je wdrażać nie tylko w 2017, ale także w kolejnych latach tak, aby dokonywała się długofalowa zmiana.

c.     Prowadzimy kampanię informacyjną –  której celem jest zwrócenie uwagi na potrzeby osób z niepełnosprawnościami w zakresie dostępności do kultury, ale także zachęcenie do zapoznania się z już dostępną ofertą.

d.     Ocena instytucji kultury –  chcemy sprawdzić ile naszych jednostek będzie spełniało wypracowane Wytyczne w zakresie dostępności sensorycznej. W tym celu Grupa ekspertów odwiedzi każdą jednostkę i podda ją ocenie. Powstaną dzięki temu także rekomendacje co do obszarów, w których konieczna jest zmiana w najbliższym czasie.

Wyżej wymiennie działania realizowane były we współpracy z organizacjami pozarządowymi (m.in. Fundacja Kultury Bez Barier, Fundacja 7 Zmysł, Fundacja Między Uszami) oraz z przedstawicielami środowiska naukowego.

 23 instytucje kultury poddane działaniom projektowym:

·     ok. 550 przeszkolonych pracowników instytucji kultury

·     wyłonienie łączników ds. osób z niepełnosprawnościami – menedżerów dostępności w instytucjach kultury

·     przełamanie stereotypów nt. osób niepełnosprawnych

·     zwiększenie poziomu wiedzy nt. profesjonalnych narzędzi dot. kompensujących skutków niepełnosprawności

·     zwiększenie wrażliwości i otwartości pracowników instytucji kultury na potrzeby osób z niepełnosprawnościami

·     wymiana doświadczeń i dobrych praktyk poprzez udostępnienie materiałów powstałych w wyniku projektu

·     zapoznanie i nawiązanie relacji ze środowiskiem branżowym i naukowym działającym na rzecz udostępniania kultury osobom z niepełnosprawnościami

·     poprawa standardów instytucji kultury w zakresie przyjmowania osób z niepełnosprawnościami przez instytucje kultury

·     opracowanie zbioru rekomendacji dot. otwartości instytucji kultury oraz narzędzia do samooceny stopnia przygotowania (pozwoli ono także generować raporty dla UMWM)

·     stworzenie systemu przyznawania świadectw dostępności dla instytucji kultury

·     wyróżnienie dostosowanych instytucji kultury poprzez przyznanie świadectw dostępności

·     upowszechnienie projektu oraz jego założeń wśród samorządów Województwa Małopolskiego, a także w innych reigonach

·     zwiększenie dostępu do informacji nt. dostosowanych instytucji kultury

·     zwiększenie możliwości udziału w działalności kulturalnej oraz odbiorze oferty osób z niepełnosprawnością

·     zwiększenie stopnia dostępności edukacji kulturowej prowadzonej przez instytucję kultury

·     mobilizacja instytucji kultury województwa małopolskiego do podejmowania działań na rzecz dostępności

·     wyznaczenie kierunku rozwoju/polityki dostępności 

·     przeciwdziałanie dyskryminacji i wykluczeniu z uczestnictwa w kulturze osób z niepełnosprawnościami,

·     zwiększenie dostępu osób niepełnosprawnych do usług publicznych

·     zwiększenie dostępu do kultury i uczestnictwa w organizowanych wydarzeniach

·     podniesienie poziomu wiedzy i świadomości w zakresie wzbogacania oferty instytucji kultury o rozwiązania przeznaczone dla osób z niepełnoprawnością

Projekt z założenia planowany jest jako projekt trzyletni (w zależności od dostępnego finansowania). Ma to zagwarantować dalsze wdrożenia Wytycznych oraz powtarzalność procesy oceny dostępności w kolejnych latach. Świadomi jesteśmy bowiem także konieczności dokonywania inwestycji w obszarze dostosowania, zarówno sensorycznego, jak i architektonicznego. Dlatego planowane działania na kolejne lata mają nie tylko utrwalać efekty wypracowane w 2017 roku, ale zagwarantować zmianę dotyczącą informacji i komunikacji instytucji kultury z społeczeństwem (np. aktualizacja stron internetowych, etc).

Poandto, przewiduje się kontynuację działań w kolejnym roku kalendarzowym polegającą na wprowadzeniu nowego obszaru dostosowania instytucji kultury dla osób z niepełnosprawnością ruchową i intelektualną. Dostosowania mają być wskazane przez rozszerzenie katalogu Wytycznych, a także proces oceny i rekomendacji.

Komentarze (0)