Wiatr w żagle! Gdynia wspiera opiekunów osób z niepełnosprawnościami

Projekt trwa od: 01/01/2012 r. Kontakt z wykonawcą

Samorządowa jednostka terytorialna
pomorskie
Miasto na prawach powiatu: Gdynia
Gmina miejska
Gmina Miasta Gdyni
Rodziców dzieci z niepełnosprawnościami/Opiekunów osób z niepełnosprawnościami
 • umiarkowany
 • znaczny
powyżej 100
Ogólnopolski
 • Umysłowa
 • Choroby psychiczne
 • Zaburzenia głosu, mowy i choroby słuchu
 • Narządu ruchu
 • Choroby układu oddechowego i krążenia
 • Choroby układu pokarmowego
 • Choroby neurologiczne
 • Całościowe zaburzenia rozwojowe
 • Niepełnosprawność sprzężona
 • Inna
 • bez ograniczenia
 • Komunikacja
 • Edukacja
 • Dostępne rozwiązania architektoniczne
 • Dostępne towary i usługi, zwłaszcza usługi publiczne
 • Inne
 • Rehabilitacja zdrowotna
 • Budowanie pozytywnego wizerunku w społeczeństwie
 • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (MOPS), Urząd Miasta (UM), Pomorski Park Naukowo Technologiczny Gdynia (PPNT), Laboratorium Innowacji Społecznych (LIS), Politechnika Gdańska (PG), SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny (SWPS), organizacje pozarządowe, partnerzy biznesowi
 • Środki własne
 • PFRON
 • Środki UE
 • Inne

Prawie co ósmy mieszkaniec Gdyni to osoba z niepełnosprawnością (wg ostatniego Narodowego Spisu Powszechnego Gdynię zamieszkiwało 32,7 tys. osób z niepełnosprawnościami). Większość z nich posiada prawne potwierdzenie niepełnosprawności - 36% ze stopniem znacznym, a 42% z umiarkowanym. Znaczna liczba osób niepełnosprawnych (55%) to osoby starsze, nad którymi opiekę sprawują zazwyczaj członkowie najbliższej rodziny.

Kwestia niepełnosprawności dotyczy ponad 27 tysięcy gdyńskich gospodarstw domowych, w tym ponad jedna trzecia z nich to gospodarstwa dwuosobowe, a w kategorii „samotny rodzic z dziećmi” odnotowano 4 tys. rodzin z co najmniej 1 osobą niepełnosprawną.

Od roku 2000 w mieście przyjęto do realizacji szereg dokumentów o charakterze programowym, w których osoby z niepełnosprawnościami oraz osoby z ich najbliższego otoczenia są głównymi beneficjentami planowanych i wdrażanych działań. Jednakże istotnym bodźcem do uruchomienia prac nad projektem oferty wsparcia dedykowanej szczególnym potrzebom opiekunów osób z niepełnosprawnościami były informacje od głównych interesariuszy usług opiekuńczych organizowanych przez Gminę, uzyskane podczas „Gdyńskiego dialogu o jakości usług opiekuńczych” (2010/2011, organizator: MOPS, ponad 1 tys. uczestników, rezultat: Karta jakości usług opiekuńczych, Gdyński standard usług opiekuńczych).

Wspólnym celem opisanych poniżej inicjatyw jest wzmocnienie potencjału rodzin, w których funkcjonują osoby z różnymi rodzajami niepełnosprawności.

Projekt obejmuje następujące działania:

1. Dialog o ofercie wspierająco - opiekuńczej miasta (2014) - spotkania fokusowe z opiekunami, psychologiczna ocena ich potrzeb.

2. Cykle edukacyjne:

* Wsparcie opiekunów zależnych osób niepełnosprawnych (od 2012) - szkolenia dot. opieki, wykonywania czynności higieniczno-pielęgnacyjnych i usprawniania (podczas szkoleń zapewniana jest bezpłatna opieka domowa dla osób zależnych),

* cykle wykładów z elementami warsztatów, dot. dbałości o zdrowie i samopoczucie opiekuna, indywidualne konsultacje specjalistyczne, w tym dot. organizacji opieki (od 2016),

* Oswajanie dorosłości - zajęcia dla rodziców dot. seksualności ich dzieci z niepełnosprawnością intelektualną, usamodzielniania się, ról rodzicielskich (od 2012),

* AFA-INTEGRACJA - edukacja i wsparcie członków rodziny osób z afazją w procesie reintegracji społecznej, w tym psychologiczne (od 2012).

3. Dostęp do sali rehabilitacyjnej MOPS i oferta zajęć gimnastycznych dla opiekunów (od 2016).

4. Czasowa całodobowa opieka wytchnieniowa dla rodzin, które na co dzień sprawują opiekę nad zależnym członkiem rodziny z niepełnosprawnością - na czas niezbędny dla wypoczynku (wyjazd na urlop), własnej rehabilitacji czy planowanej hospitalizacji. Usługa wprowadzona do stałej oferty Ośrodka Opiekuńczego dla Osób Przewlekle Chorych oraz mieszkań wspieranych MOPS w 2012 r.

5.  Osadzenie funkcji inkubatora innowacji społecznych w obszarze wsparcia osób zależnych i ich opiekunów - projekt „Innowacje na ludzką miarę” (3 nabory wniosków z całej Polski, wsparcie rozwoju zgłoszonych inicjatyw, granty na testowanie pomysłów) - http://www.innowacjespoleczne.org.pl/

6. Osadzenie Standardów Dostępności w miejskiej polityce projektowania i zagospodarowania przestrzeni publicznych (2013).

7. Wdrożenie usługi Transportu Od Drzwi do Drzwi dla osób z niepełnosprawnością ruchową (2016), odciążającej opiekunów.

8. Dostęp do nieodpłatnej usługi aranżacji przestrzeni mieszkania osoby z niepełnosprawnością ruchową (od 2015).

Istotnym rezultatem bezpośrednim przedstawionych działań jest rzetelna diagnoza potrzeb i oczekiwań opiekunów zależnych osób z niepełnosprawnością, zbudowana w oparciu o bezpośredni kontakt z tymi osobami w różnych okolicznościach korzystania z oferowanych przez Miasto usług.

Każdorazowo w cyklach edukacyjnych bierze udział co najmniej kilkunastu opiekunów osób z niepełnosprawnościami, w wyniku których podnoszą oni wiedzę i umiejętności praktyczne związane z opieką, rozpoznawaniem potrzeb osoby zależnej i zapobieganiem pogłębianiu jej dysfunkcji zdrowotnych, i co najważniejsze - również wiedzę w zakresie dbałości o własne zdrowie i własną kondycję psychiczną. Nabywają również wiedzę na temat dostępnej w Gdyni oferty wsparcia, zawiązują nowe znajomości w kręgu opiekunów, dzięki którym łatwiej radzą sobie w wypełnianiu roli opiekuna (zauważalny walor samopomocowy).

Możliwość skorzystania z czasowej całodobowej opieki nad zależnym członkiem rodziny pozwala na zregenerowanie niezbędnych opiekunowi sił i dobrostanu psychicznego, a w razie własnej choroby – na rekonwalescencję. Zaś nowe usługi, jak np. transport czy aranżacja przestrzeni mieszkaniowej, ułatwiają codzienne funkcjonowanie zarówno osób z niepełnosprawnościami, jak i ich opiekunów.

Wzmocnienie potencjału rodzin, w których funkcjonują osoby z różnymi rodzajami niepełnosprawności, zapewnienie im możliwości i warunków do prawidłowego funkcjonowania społecznego, aktywności społecznej wszystkich członków.

Włączenie społeczne osób, które z powodu choroby i niepełnosprawności członka rodziny rezygnowały stopniowo z różnych ról społecznych.

Przedstawione działania są stopniowo osadzane w systemie wsparcia społecznego - jako usługi jednostek miejskich bądż zadania, które na stałe trafiają do harmonogramów zadań zlecanych organizacjom pozarządowym w drodze otwartych konkursów ofert, z równoczesnym zabezpieczeniem środków finansowych na ich realizację. Monitorowanie działań oraz bieżące diagnozowanie potrzeb i oczekiwań głównych interesariuszy zapewnia aktualność oferty.

Komentarze (0)