Samodzielność życiowa jako wynik różnych form systemowego wsparcia m.st. Warszawy.

Projekt trwa od: 01/09/2010 r. Kontakt z wykonawcą

Samorządowa jednostka terytorialna
mazowieckie
Miasto na prawach powiatu: Warszawa
Gmina miejska
Urząd m.st. Warszawy
Osób z niepełnosprawnością i osób sprawnych z ich otoczenia
 • lekki
 • umiarkowany
 • znaczny
powyżej 100
Lokalny
 • Bez ograniczeń
 • bez ograniczenia
 • Komunikacja
 • Dostępne rozwiązania architektoniczne
 • Zatrudnienie
 • Inne
 • NGO
 • Środki własne

Warszawa od lat prowadzi działania na rzecz osób z niepełnosprawnościami (OzN). "Warszawski Program Działań na Rzecz OzN na lata 2010-2020" jest realizacją zobowiązań wynikających ze "Społecznej Strategii Warszawy - Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2010-2020". Program służy zbudowaniu miasta otwartego, stwarzającego warunki do samodzielnego i niezależnego życia dla wszystkich mieszkańców. Samorząd tworzy warunki zapewniające OzN oraz ich rodzinom pełne uczestnictwo w życiu społeczności lokalnej, dostęp do informacji, edukacji, kultury, sportu, rynku pracy i infrastruktury publicznej. Wybrane systemowe działania w zakresie tworzenia warunków do niezależnego życia:

A. Mieszkania chronione - od 2010r. prowadzone są systematyczne działania mające na celu przygotowanie do samodzielnego życia, zapewnienie warunków do samodzielnego funkcjonowania w środowisku, umożliwiające integrację ze społecznością lokalną poprzez mieszkania chronione;

B. Bariery architektoniczne to jeden z najczęściej podnoszonych problemów w samodzielnym życiu osób z niepełnosprawnościami, z tego powodu od 2014r. corocznie prowadzone są kolejne edycje programu likwidacji barier w ciągach pieszych;

C. Urząd m.st. Warszawy w czerwcu 2017r.  zatrudniał  ok.  8,4 tys. pracowników, w tym  193 osoby z niepełnosprawnościami, co stanowiło niecałe  2,4%.  Od lutego 2017r. realizowany jest projekt „Praca dla nas”  mający na celu zwiększenie możliwości zatrudnienia niepracujących (bezrobotnych i biernych zawodowo) osób z różnymi niepełnosprawnościami na otwartym rynku pracy, w szczególności wzrost aktywności zawodowej i zwiększenie kompetencji osób z niepełnosprawnościami do pracy w Urzędzie m.st. Warszawy.

A. Mieszkania chronione (mch)  - w okresie od 2010r. do 2017r. uruchomiono:

1. 1 mch terapeutyczno-readaptacyjne prowadzone przez OPS w ramach środowiskowego domu samopomocy, w którym rotacyjnie przebywają 4 osoby, będące uczestnikami zajęć dziennego ŚDS dla osób niepełnosprawnych intelektualnie.

2. 8 mch treningowych prowadzonych przy organizacje pozarządowe wyłonione w otwartych konkursach ofert. Pobyt osób niepełnosprawnych w mieszkaniu ma charakter treningowy, przygotowuje do samodzielnego życia, zapewnia warunki samodzielnego funkcjonowania w środowisku, umożliwia integrację ze społecznością lokalną. Podopiecznych wspomaga pracownik socjalny oraz w wybranych terapeuci lub  psycholog. Czas pobytu w poszczególnych mieszkaniach na rotacyjnych turnusach jest różny, wynosi od  12 tyg. do 12 m-cy.

3. W 3 mch prowadzone są po 1 całodobowym miejscu interwencyjnym, na wypadek sytuacji gdy osoba z niepełnosprawnością potrzebuje nagle ze względu na sytuację życiową wsparcia i opieki bezpośredniej. 

B.  W ramach projektu przebudowywane są miejsca, gdzie występują bariery architektoniczne, ale jednocześnie są one łatwe i szybkie do likwidacji, tak aby bez konieczności prowadzenia kosztownych inwestycji zapewnić dostępność. Zakres prac to przede wszystkim obniżenie krawężników, ułożenie żółtych płyt ostrzegawczych, przebudowa chodnika.

C.  Działania polegają na pogłębionej diagnozie predyspozycji społeczno-zawodowych, wsparciu zawodowym OzN w zakresie nabycie nowych, uzupełnienie kwalifikacji zawodowych lub nabycie kluczowych umiejętności, np. poprzez szkolenia, kursy zawodowe dopasowane do indywidualnych potrzeb i potencjału osób z niepełnosprawnościami, ukierunkowane do pracy w strukturach Urzędu  m.st. Warszawy, stworzeniu elektronicznego systemu monitorowania zatrudnienia, organizacja spotkań (dyrektorzy biur, burmistrzowie, naczelnicy) w celu analizy stanowisk pracy osób niepełnosprawnych oraz zwiększenie świadomości o Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych.

A. W ramach rotacyjnych turnusów w mieszkaniach chronionych treningi usamodzielniające przeszło ok.  300 osób z niepełnosprawnością intelektualną (OzNI) lub chorujących psychicznie  (OzNP)pracujących lub korzystających z różnych form wsparcia:

• Od 09.2010 dla 4 OzNI ,  pracujących lub korzystających z różnych środowiskowych form wsparcia. Nabór jest prowadzony wśród uczestników warszawskich Środowiskowych Domów Samopomocy typu B;

• Od 03.2011 dla 10 OzNP (5 osób/5 m-cy);

• Od 08.2013 (5 osób/2 m-ce) dla osób z niepełnosprawnością sprzężoną, poruszających się na wózku;

• Od 12.2013 dla 5 OzNP (5 osób/12 m-cy);

• 0d 05.2015 dla 8 OzNP(8 osób/7 m-cy);

• Od 05.2016 dla 6 OzNI (6 osób/7 m-cy);

• Od 12.2016 dla 4 OzNP (4 osoby/12 tyg);

• Od 11.2016 dla 4 OzNI (4 osób/1 mies).

B. W 2014r. zlikwidowano bariery w 209 lokalizacjach, w 2015r. w 211 lokalizacjach, a w 2016r. w 197 lokalizacjach; w 2017r. przewidziano realizację zadania w ok. 280 lokalizacjach. Bariery usuwane są także na bieżąco w ramach inwestycji, przebudów i remontów dróg oraz przy weekendowych wymianach nawierzchni dróg. Na ulicach zainstalowano ok. 6 km białych pasów prowadzących. Ponad 70 przystanków autobusowych uzyskało specjalne krawężniki peronowe ułatwiające podjazd autobusu do krawędzi. 

C. W ramach programu w okresie marzec -  wrzesień 2017r.: liczba OzN, które: podpisały umowy uczestnictwa118; została przeprowadzona diagnoza kompetencji 34; złożyły aplikacje do pracy w strukturach Urzędu: 170; przeszły ocenę formalną i zostało zaproszonych na test wiedzy: 67;  wzięły udział w teście wiedzy: 38; zaproszono na rozmowę kwalifikacyjną: 23; wzięły udział w rozmowie kwalifikacyjnej: 22; otrzymały propozycję zatrudnienia: 5; które podjęły pracę w strukturach Urzędu: 5.

A. Poprzez treningi usamodzielniające uczestnicy z niepełnosprawnością podnoszą swoją samodzielność i niezależność życiową, jakość codziennego życia; część osób, szczególnie w grupie osób z chorobami psychicznymi usamodzielniają się; 
B. Ze względu na wielkość miasta prowadzenie systematycznych działań likwidujących bariery architektoniczne jest czynnikiem ponoszącym niezależność, samodzielność i komfort codziennego życia osób z ograniczeniami mobilności, w tym osób z niepełnosprawnościami;
C. W wyniku projektu planowane jest zatrudnienie do końca 2019r. w strukturach Urzędu m.st. Warszawy 320 osób z niepełnosprawnością; poprzez zdobycie stabilnego zatrudnienia osoby zatrudnione  mogą być niezależne i samodzielne w codziennym funkcjonowaniu społecznym i zawodowym.

 

Realizacja dwóch pierwszych opisanych zadań odbywa się na przestrzeni wielu lat. Działania wpisują się w "Warszawski Program Działań na rzecz OzN na lata 2010-2020", a możliwość ich kontynuacji jest usankcjonowana w dokumencie przyjętym przez Radę m.st. Warszawy. Warszawa jest organizatorem i współorganizatorem szeregu projektów i działań skierowanych do mieszkańców, w tym w szczególności do OzN. Środki finansowe na te działania zabezpieczone są w budżecie miasta i Wieloletniej Prognozie Finansowej. 
W 2018r. przygotowywane jest uruchomienie kolejnych 2 mieszkań chronionych w ramach projektu finansowanego ze środków UE przeznaczone dla osób chorych psychicznie oraz  5 mieszkań w ramach projektu „samodzielny w domu/samodzielny w środowisku”.
Działania w zakresie likwidacji barier architektonicznych są poszerzane i standaryzowane w związku m.in. z powołaniem stanowiska Pełnomocnika Prezydenta m.st. Warszawy ds. dostępności od 01.2017 oraz wprowadzeniem obligatoryjnych standardów zapewniania dostępności (Standardy ciągów pieszych od 10.2016 i Standardy dostępności dla m.st. Warszawy – dokument opracowany planowany do publikacji 10.2017). 
Intensywne działania w zakresie pozyskania i utrzymania zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami jest zadaniem nowo podjętym, tym niemniej utrzymanie zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami na poziomie powyżej 6% wskaźnika jest działaniem uzasadnionym i planowanym m.in. ze względu na aktualne przepisy prawne oraz obciążenia finansowe pracodawców w sytuacji nie zatrudniania osób z niepełnosprawnościami.

 

Komentarze (0)